RSS

Archiwa miesięczne: Marzec 2012

Konferencja „Po co Nam konstruktywizm”?

Konferencja: „Po co Nam konstruktywizm?” – III Sympozjum konstruktywistyczne.

Miejsce: Galeria „Arsenał”, Stary Rynek Poznań,

Czas: 30 maja – 31 maja 2012

Organizatorzy: Instytut Filozofii UAM, we współpracy z Instytutem Filozofii UMK i Galerią „Arsenał”.

abstrakty proszę przesyłać do końca kwietnia 2012 na adres: strukturywiedzy@gmail.com

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, noclegi dla osób zamiejscowych będą rezerwowane po przyjęciu referatu, posiłki (obiad) we własnym zakresie, organizatorzy zapewniają kawę i przekąski oraz rezerwację lokalu na wspólny obiad.

Celem konferencji jest podniesienie kwestii użyteczności ujęć konstruktywistycznych w radzeniu sobie z kontrowersjami naukowymi, kulturowymi, politycznymi, społecznymi. Pytanie o użyteczność ujęć konstruktywistycznych i (post)konstruktywistycznych jest to o tyle ważne, że sam konstruktywizm traktowany jest przez wielu jako kontrowersyjny.

Pytanie kluczowe brzmi: czy odwołania do konstruktywistycznych narzędzi badawczych zmniejszają czy zwiększają złożoność rzeczywistości. Czy konstruktywizm pomaga radzić sobie z natłokiem informacji, mnogością kontrowersji czy wręcz przeciwnie, w naszych „przeładowanych” informacyjnie czasach, mnoży tylko kontrowersje.

Ponadto, celem konferencji jest także przyjrzenie się relacji pomiędzy przyrodoznawstwem a naukami społecznymi po „wojnach o naukę” (Science Wars). Organizatorzy konferencji mają nadzieję sprawdzić na ile możliwe jest dziś wypracowanie stanowisk wykraczających poza impas debat toczonych w ramach „wojen o naukę”.

W doborze abstraktów wystąpień brane będzie pod uwagę w jakim stopniu artykułowany jest praktyczny, pragmatyczny aspekt ujęć konstruktywistycznych i (post)konstruktywistycznych. Organizatorzy preferować będą te referaty, które proponują zmaganie się z jakimś wycinkiem rzeczywistości przy pomocy konkretnych konstruktywistycznych czy (post)konstruktywistycznych narzędzi.

Harmonogram:

Dzień pierwszy, 09.30-18, dzień drugi 09.30-16.30

Panel dyskusyjny / seminarium: „Czyje lęki? Czyja nauka? (godz. 17),

 

 Panel, mający cechy otwartego seminarium skupiający się na zdefiniowaniu obszarów na których dochodzi do zderzenia artykulacji naukowej ze społecznymi lękami (GMO, szczepienia i antyszczepionkowcy, energetyka jądrowa). Celem jest prześledzenie w jaki sposób dystrybuowana jest wiedza naukowa oraz w jaki sposób dochodzi do dystrybucji strachu. Panel ma na celu zakreślenie mapy, wskazanie do kogo należy strach i kto nim zarządza, czyja jest nauka i przez kogo jest ona zawłaszczana, oraz w jaki sposób obszary te są splecione. Główny nacisk będzie położony na kwestie związane z polami kontrowersji medycznych i społecznych.

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Marzec 28, 2012 w naukowo

 

Otwarcie

Blog ten jest elementem szerszego projektu naukowego. Sam projekt na na celu analizę struktur wiedzy (szczególnie w naukach społecznych i humanistycznych) w relacji do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Wynikiem założonym jest wskazanie na możliwe reformy strukturalne, które pozwolą naukom społecznym na bardziej adekwatne i skuteczne współuczestnictwo w życiu społecznym.
Problemem podstawowym podejmowanym w projekcie jest stworzenie narzędzi teoretycznych, które przełożą się na praktyczne możliwości rozpoznawania i śledzenia kontrowersji naukowych i społecznych. Świat współczesny, społeczeństwo drugiej, refleksywnej nowoczesności wymaga rozwiniętych narzędzi automonitoringu.
Dotychczasowe sposoby działania  nauk społecznych, uzależnienie od  XIX-wiecznego dziedzictwa, ich nadmierne rozdrobnienie, skupienie na „papierowym” obiegu informacji powodują, ze nie mogą one w aktualnym kształcie pełnić funkcji wzmagającej refleksyjność społeczeństwa.
Projekt, którego blog ten jest częścią to próba poszukania inspiracji,  kierunków reform dotychczasowych struktur wiedzy. W ramach projektu pragniemy wypracować  użyteczne narzędzia przydatne do monitorowania i „mapowania” kontrowersji naukowo-społecznych, obszarów generujących ryzyko i lęki społeczne.
Narzędzia te będą konstruowane na dwóch poziomach: po pierwsze makrosocjologicznym i dotyczącym metodologii nauk społecznych, po drugie mikrosocjologicznym, angażującym m.in. metodę etnograficzną. Pierwszy poziom będzie podejmował problem reform strukturalnych nauk społecznych, w takim kierunku aby bardziej adekwatnie reagowały na wyzwania cywilizacyjne i lepiej radziły sobie z kontrowersjami naukowo-społecznymi. Drugi poziom – to opracowanie narzędzi (mikrosocjologia i metoda etnograficzna oraz etnometodologiczna, przede wszystkim w jej postaci rozwiniętej w ramach teorii aktora sieci), które pozwolą na śledzenie wyzwań i kontrowersji, zoperacjonalizowanie ich, aby następnie mogły one służy jako impuls do reformy nauk społecznych (poziom pierwszy)
Przez kontrowersje naukowo-społeczne rozumie się tu szereg dyskusji, które z jednej strony angażują naukowców (i autorytet nauki) z drugiej szeroko zajmują opinię publiczną. W projekcie wytypowane zostały takie kontrowersje, które w dużym stopniu angażują naukowców z wielu dziedzin wiedzy równocześnie, ponadto każda z wybranych kontrowersji mobilizuje szeroko opinię publiczną. Ponadto każda w wymienionych niżej kontrowersji może być badan przy pomocy mikrosocjologicznego aparatu ANT a ponadto kontrowersje te związane są ścisłe z takimi problemami jak globalna dystrybucja kapitału, wiedzy, ubóstwa, etc. których badaniem zajmuje się paradygmat analiz-systemowo historycznych.
 W ramach naszego projektu koncentrować się będziemy na następujących  kontrowersjach: dyskusja wokół szczepionek i ruchów anty-szczepionkowych, kontrowersje narosłe wokół AIDS  status ADHD jako choroby społecznej.  Innymi kontrowersjami także Nas interesującymi są: GMO, dyskusje wokół energetyki jądrowej, rola ekspertów w dyskusjach publicznych, finansowanie nauki, obecność nauki w życiu publicznym, „misja” i rola nauk społecznych.
Projekt, którego blog ten jest częścią stawia sobie następujące cele:
Cel pierwszy: krytyczny namysł nad dziewiętnastowiecznym dziedzictwem nauk społecznych oraz próba jego reformy, tak aby lepiej reagowały wyzwania cywilizacyjne i kontrowersje naukowo- społeczne.
Cel drugi: empiryczna analiza dyskusji wokół wybranych kontrowersji naukowych (wskazanych wyżej).
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Marzec 14, 2012 w naukowo